Ta strona używa cookies, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
GTA IV ( & EFLC ) FuelMod
Mr_KoKa
1 listopada 2012 07:52:36
FuelModMeters
By Mr_KoKa

 

FuelMod
v1.2

Download FuelMod

Pobrań: 7654

 


O modyfikacji:

FuelMod to mod, który pozwala do gry dodać nutkę realizmu. Główne cechy moda:

  • Spalanie zależne od prędkości i od tego czy przyśpieszamy
  • Poziom paliwa jest losowany przy wsiadaniu do pojazdy i zapamiętywany dla każdego pojazdu z osobna do wyłączenia gry.
  • Graficzne  informowanie  o  aktualnej  prędkości w km/h  i  poziomu  paliwa  a także  informowanie  o  rezerwie i o pobycie w miejscu pozwalającym na uzupełnienie poziomu paliwa.
  • Gdy paliwo się skończy w pojeździe gaśnie silnik.
  • Możliwość kupienia kanistra z paliwem  (butelki - nie znalazłem  modelu kanistra :P)  i gdy paliwo  się  skończy  (lub nie) uzupełniamy nim bak.

Instalacja:

Plik FuelMod.asi wrzucamy do głównego folderu z grą (tam gdzie znajduje się exe-k).

Uwaga:
Mod   do   funkcjonowania   wymaga   ScriptHook'a   i   asi  loader'a.   Jeśli  nie   jesteś  pewien,  lub   nie   masz  tych plików znajdziesz  je w folderze o dziwnej nazwie  "Jesli nie masz zainstaluj ][ If you don't have it, install". Znajdują się w nim dwa archiwa, z "IVAsiLoader" wyciągasz plik "dsound.dll" a z "GTAIVScriptHook_0.5.1_Redist" "scripthoook.dll".

Użycie:

Jedź,  a zobaczysz,  że poziom paliwa  zaczyna się  zmniejszać,  jeśli wskazówka przekroczy pierwszą czerwoną kreskę, zacznie migać dioda, gdy kolejną  (połówka czerwonego zakresu) dioda będzie się świecić ciągle. Aby uzupełnić poziom paliwa wystarczy że podjedziesz do dowolnego dystrybutora paliwa i zatrzymasz się obok niego, po czym tankowanie rozpocznie się automatycznie. To,  że  jesteś  we  właściwym  miejscu,  które  pozwala  na uzupełnienie poziomu paliwa, zasygnalizuje Ci ikona dystrybutora widoczna na wskaźniku ilości paliwa poprzez zaświecenie się na zielono.

Gdy jesteś blisko dystrybutora na stacji benzynowej wciskasz klawisz [X] by otrzymać  kanister. Kanister może być schowany do bagażnika. Aby to zrobić, wciśnij klawisz [Z] gdy dotykasz samochodu. Jeśli  chcesz uzupełnić  poziom paliwa w baku za pomocą kanistra,  wciśnij klawisz [X]  gdy dotykasz  pojazdu. Jeśli chcesz  wyciągnąć  kanister z bagażnika wciśnij  klawisz [Z] gdy dotykasz samochodu.  Kanister możesz próbować wyciągnąć  z każdego napotkanego pojazdu, jednakże nie każdy pojazd ma schowany kanister w bagażniku, to sprawa losowa, jak poziom paliwa przy pierwszym wsiadaniu do pojazdu. Gdy wsiądziesz do pojazdu na miejscu kierowcy podczas gdy postać trzyma kanister w ręce, otworzy ona okno i wyrzuci go.

Domyślne sterowanie: (Możesz je zmienić w pliku FuelMod.ini):

[Z] (podczas trzymania kanistra) - Schowanie kanistra do bagażnika samochodu, którego dotykasz.
[Z] (gdy nie trzymasz kanistra) - Wyciągnięcie kanistra z bagażnika samochodu, którego dotykasz.
[X] (podczas trzymania kanistra) - Uzupełnienie baku z kanistra w samochodzie, którego dotykasz.
[X] (gdy nie trzymasz kanistra) - Pozyskiwanie kanistra (Musisz być niedaleko dystrybutora paliwa na stacji benzynowej).

Edycja ustawień (plik FuelMod.ini):

Plik "FuelMod.ini" znajduje się w folderze z grą i (jeśli nie istnieje) zostaje tworzony po pierwszym uruchomieniu gry z modyfikacją FuelMod.

Units - jednostka w jakiej wyświetlona zostaje prędkość, możliwe kph i mph
FirstActionKey - kod "virtual key" klawisza akcji, domyślnie 88 - X
SecondActionKey - kod "virtual key" klawisza akcji, domyślnie 90 - Z

 
Domyślnie, prędkościomierz ustawia się po prawej stronie od radaru, aby ustawić go na wybranej przez siebie pozycji należy zmodyfikować sekcję "CustomPosition".
 
Enabled - Zmienione na 1 aktywuje opcję zmiany położenia prędkościomierza.
X - Odstęp mierzony w pikselach od lewej krawędzi ekranu
Y - Odstęp mierzony w pikselach od górnej krawędzi ekranu

Znane problemy:

Pojazdy policyjne różnią się troszkę od zwykłych i gdy chcemy użyć kanistra w celu uzupełnienia paliwa, lub chcemy go schować do bagażnika, samochód policyjny, musi być ostatnio używanym autem.
W trybie multiplayer auta w których siedzi inny gracz zachowują się tak samo jak auta policyjne opisane powyżej.


EN


About modification:

FuelMod is modification that allows you to add some realism to game. Main features of the mod:

  • Combustion depends on speed that you are going at and on whether you accelerating or not.
  • Fuel level is randomized  when entering  to a vehicle and stored in memory for each vehicle until the game will be quitted.
  • Graphics   information  about  current  speed  in  KPH  and   fuel  level  and  also  about  reserve  and  about  being  in the place that allows you to refill fuel indicated by turning fuel distributor icon to green light.
  • If you run out of fuel the engine will stop.
  • You can  buy jerrycan  (bottle - I haven't found  jerrycan model :P)  and you're out of  fuel  (or not) you can fill  tank a little by jerrycan.

Installation:

Put FuelMod.asi file into main game folder (there where exe is).
Wargning:
Modification to work  need ScriptHook and asi loader. If you are not sure, or you don't have those files,  you will find them in folder called by  funny name  "Jesli nie masz zainstaluj ][ If you don't have it, install". There are  two archives, from "IVAsiLoader" you are getting "dsound.dll" file and from "GTAIVScriptHook_0.5.1_Redist" "scripthook.dll" file.

Use:

Drive,  whe you will driveing the fuel level of your  vehicle will decrease, if needle of fuel meter pass first red line, led that  indicates  fuel  reserve will blink red light. When needle of fuel pass  second red  line the led will light red light. To refill  fuel you have to drive near fuel distributor  on  any  gas station  and stop next to it. After  that the process of filling tank up will start until fuel tank will be full. To know  that you are on good spot to refill fuel tank just look at
fuel distributor icon on fuel meter, it will indicate it by turning green light.

When you  are close to fuel  distributor you can  press [X] key  and get jerrycan.  Jerrycan can be  stored in trunk. To hide jerrycan in trunk, press [Z] key when you are  touching a car. If you want to refill tank with jerry  can press [X]  when you are touching the car. If you  want to get  jerrycan from trunk of the car,  press [Z] when you are  touching the car. You can try to  get  jerrycan  from any  vehicle you  found,  but there can  be no jerrycan inside,  it's  random, like fuel level in tank is. When  you enter the car  as driver while holding jerrycan  in hands, character  will opnen the window and throw  jerrycan out
trough the window.

Default controls (You can change them in FuelMod.ini file):

[Z] (when you are holding a jerrycan) - Hiding jerrycan to trunk of the car that you are touching.
[Z] (when you aren't holding a jerrycan) - Getting a jerrycan from trunk of a car that you are touching.
[X] (when you are holding a jerrycan) - Filling tank of the car that you are touching.
[X] (when you aren't holding a jerrycan) - Getting a jerrycan (You have to be near fuel distributor on gas station).

Changing settings (FuelMod.ini file):

"FuelMod.ini" file can be found in main game directory, the file (if doesn't exist) is create after first run the game with FuelMod.
  
Units - unit of speed will be displayed on meter, posible values are kph and mph
FirstActionKey - "virtual key" code of action key, default 88 - X
SecondActionKey - "virtual key" code of action key, default 90 - Z

By default, sped'o'meter is placed to the right of HUD radar, to change position of meters, you need to modify section "CustomPosition" of settings.
 
Enabled - Set it to 1 to enable option of custom position
X - Gap between left edge of screen and the meter, measured in pixels
Y - Gap between top edge of screen and the meter, measured in pixels

Known issues:

Police  cars  differs a little bit, and if you want to use jerrycan to  refill tank or hide it to trunk, the police  car must most recent used car.
In multiplayer,  when other player  is sitting in your car, the car  behaves in the  same way as police cars  behaves,  as described above.

 

Map:

(Kliknij aby powiększyć / Click to enlarge)

Gas Stations Map - Video Guide:

 

Komentarze