Ta strona używa cookies, kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
Grand Theft Auto IV - HealthMod
Mr_KoKa
19 lutego 2013 21:49:09

HealthMod Logo

Pobrań: 847

O modyfikacji:

HealthMod to modyfikacja, która dodaje do gry system odnawiania energii znany najbardziej z nowoczesnych gier FPS, gdzie aby odnowić zdrowie wystarczy chwilę poczekać. W GTA pozwala nam to na rozpętanie jeszcze dłuższej wojny z policją :).
Głównymi cechami moda są:

  • Odnawianie energii gdy nie otrzymujemy obrażeń
  • Odnawianie pancerza gdy nie otrzymujemy obrażeń (opcjonalne, domyślnie wyłączone)
  • Możliwość konfiguracji (czas po jakim energia zaczyna się odnawiać, ilość i odstępy czasowe odnawiania się energii)
  • Możliwość  ustalenia czy pancerz ma się  odnawiać tylko wtedy gdy mamy go  choć trochę, lub czy ma się odnawiać nie zależnie od tego czy go mamy czy też nie.

Instalacja:

Plik HealthMod.asi wrzucamy do głównego folderu z grą (tam gdzie znajduje się exe-k).


Uwaga:
Mod do funkcjonowania wymaga ScriptHook'a i asi loader'a. Jeśli nie jesteś pewien, lub nie masz  tych plików znajdziesz  je w folderze o dziwnej nazwie "Jesli nie masz zainstaluj ][ If you don't have it, install". Znajdują się w nim dwa archiwa, z "IVAsiLoader" wyciągasz plik "dsound.dll" a z "GTAIVScriptHook_0.5.1_Redist" "scripthoook.dll".

Użycie:

Po instalacji moda jest on aktywny i gotowy do zabawy. Można go jedynie skonfigurować jeśli tego chcemy.

Edycja ustawień (plik HealthMod.ini):

Plik "HealthMod.ini" znajduje się w folderze z grą i (jeśli nie istnieje) zostaje tworzony po pierwszym uruchomieniu gry z modyfikacją HealthMod

RestoreValue Ilość punktów energii z jaką będzie odnawiana co każde "RestoreTickTime" ms.
TimeUntilRestore Czas w milisekundach od ostatnio otrzymanych obrażeń, po którym energia zacznie się odnawaić (1s = 1000ms)
RestoreTickTime Czas odstępu pomiędzy kolejnymi dodanymi punktami energii podczas odnawiania energii przedstawiony w milisekundach.
RestoreArmour Opcja pozwalająca ustalić to czy energia pancerza także ma się odnawiać. (yes/no)
RestoreArmourOnlyIfAvailable Opcja pozwalająca ustalić to czy energia pancerza ma się odnawiać także wtedy gdy go wcale nie mamy. (yes/no)

EN


About modification:

HealthMod is mod that adds to the game a system of  energry restoration good known from modern FPSs. So if you are injured you can wait a while for energy start to restore itself, that allows you to fight with police even longer :).
Main features:

  • Health restoration when you are not taking damage.
  • Armour restoration when you are not taking damage. (This is optional and turned off by default)
  • You can setup mod - you can set time after restoration starts, interval between restorations and value of Health Points or Armour Points to restore.
  • You can decide if armour should restore itself when there is no armour left, or it has to restore no matter how much armour left.

Installation:

Put HealthMod.asi file into main game folder (there where exe is).

Wargning:
Modification to work need ScriptHook and asi loader. If you are not sure, or you don't have those files, you will find them in folder called by funny name "Jesli nie masz zainstaluj ][ If you don't have it, install". There are two archives, from "IVAsiLoader" you are getting "dsound.dll" file and from "GTAIVScriptHook_0.5.1_Redist" "scripthook.dll" file.

Use:

After mod installation you can do nothing - its ready to play with. You can setup it if you want.

Changing settings (HealthMod.ini file):

"HealthMod.ini" file can be found in main game directory, the file (if doesn't exist) is create after first run the game with HealthMod.

RestoreValue Amount of Health or Armour that will be added every "RestoreTickTime" ms when restoration will be active.
TimeUntilRestore Time in miliseconds from last damage taken, after that time energy will start to restore (1s = 1000ms).
RestoreTickTime Interval between another HP/AP add during energy restoration.
RestoreArmour That option allows you to set if armour points should restore itself too. (yes/no)
RestoreArmourOnlyIfAvailable This option allows you to set if armour points  should restore only if there is some armour points left, or turn it off and allow to restore armour points no matter how much armour points left. (yes/no)

 

Komentarze